slovník kanalizace

Slovník kanalizace

Používané termíny v oblasti kanalizace

Výrazy jsou uvedené v abecedním pořadí


Balastní vody

Podzemní vody, které se dostaly do stokové sítě v důsledku její netěsnosti nebo jiným způsobem. Jejich přítomnost není v kanalizační a stokové síti žádoucí.


Čištění kanalizace strojní metodou

Jde o metodu mechanického čištění kanalizace, která je určená pro menší průměry kanalizačního potrubí. Strojní čištění kanalizace se provádí pomocí motorové frézy, která se osazuje různými nástavci, čistícími nástroji podle druhu usazenin. Dokáže odstranit i velmi odolné vápenné a cementové usazeniny.čištění kanalizace

Čištění kanalizace tlakovou metodou

Tlaková metoda je nejúčinnější způsob pro čištění kanalizace, zejména pro čištění ležaté kanalizace a domovních přípojek. K tlakovému čištění kanalizace se používá mobilní tlaková jednotka – tlakový vůz, který je osazený vysokotlakým čerpadlem a hadicí. Vodní tlakový proud je dimenzován pro spolehlivé vyčištění i silně zanesené kanalizace.


Gravitační kanalizace

Splaškové odpadní vody odcházejí kanalizací jejich vlastní vahou – gravitací. Zpravidla se využívá všude tam, kde je vyústění vnitřní kanalizace ve vyšší úrovni než odvádějící veřejná kanalizace. V opačném případě se používá systém tlakové kanalizace.


Hltnost kanalizační vpusti

Je množství vody, které je dešťová kanalizační vpusť schopná zachytit a odvést při konkrétních podmínkách v místě osazení.


Horská kanalizační vpusť

Je dešťová kanalizační vpusť s velkou plochou mříže a s akumulačním prostorem na splaveniny, pro zachycení srážkových vod z nezpevněného terénu nebo terénu s velkým povodím.


Jmenovitá světlost kanalizačních dílů

Je numerické označení pro velikost kanalizačního dílu, který se blíží skutečnému výrobnímu rozměru udávanému v mm. Vztahuje se na vnitřní průměr kanalizace (DN/ID), nebo na vnější průměr kanalizace (DN/OD).


Kamerový průzkum kanalizace, monitorování kanalizace

monitorování kanalizaceKamerový průzkum kanalizace je moderní způsob revize kanalizace pomocí speciálního monitorovacího zařízení. Skládá se z centrální jednotky, kabelového vedení a kamery, která je umístěná na konci kabelu. Kamera přenáší obraz z průzkumu kanalizace do centrální jednotky na LCD displej. Záznam z revize kanalizace se elektronicky ukládá jako video pro následné vyhodnocení.


Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.


Kombinovaná kanalizační (stoková) síť

Odvádí zvlášť vody znečištěné splaškové a dešťové, a zvlášť vody neznečištěné dešťové.


Kruhová stoka

Je kanalizační stoka s kruhovým průtočným profilem.

Monitorování kanalizace

Viz. termín kamerový průzkum kanalizace.


Odlehčovací komora

Je objekt na stokové kanalizační síti jednotné soustavy nebo v čistírně odpadních vod, který odlehčuje kanalizační systém při přívalových deštích.


Odpadní vody

Vody změněné použitím a odvedené do kanalizačního systému stokových sítí a kanalizačních přípojek.


Odpadní vody infekční

Odpadní vody z infekčních oddělení z infikovaných zvířat, nemocnic, z mikrobiologických laboratoří atd. Musí být odváděny kanalizačním systémem do čistírny odpadních vod. Před jejich zaústěním do stokové sítě se musí zbavit vhodnou úpravou choroboplodných zárodků.


Odpadní vody v zemědělství

Tekuté odpady ze živočišné a rostlinné výroby. Musí být zemědělsky využívány nebo čištěny samostatně.


Ochranné pásmo kanalizační stoky

Prostor v bezprostřední blízkosti kanalizační stoky, určený k zajištění její provozuschopnosti.


slovník kanalizace

Průchozí a průlezný profil

Jde o parametry profilů pro stoky, které musí vyhovovat po stránce bezpečnosti a dalších předpisů pro vstup oprávněných osob. Průlezný profil je kruhový profil od DN 800 včetně – při ostatních tvarech profil s nejmenší šířkou 600 mm. Průchozí profil je od profilu DN 1500 včetně, s nejmenší šířkou 600 mm.


Průmyslové odpadní vody

Znečištěné tekuté odpady z technických provozů. Musí být kanalizací odváděné do čističky odpadních vod, pokud nemají charakter splaškových vod, resp. jejich znečištění překračuje limity stanovené kanalizačním řádem. Před zaústěním do kanalizace musí být předčištěné do limitů stanovených kanalizačním řádem, nebo musí být čištěné zcela samostatně.


Retence vod

Je schopnost odkanalizovaného území nebo kanalizačního objektu zachycovat a zpomalovat odtok vody.


revize kanalizace

Revize kanalizace

Pravidelná revize kanalizace se provádí pro zjištění aktuálního stavu kanalizace. Dále se revize kanalizace provádí při poruchách fuknčnosti kanalizačního systému, při havárijích kanalizace, před stavebními úpravami, rekonstrukcemi atd.


Revizní šachta

Kanalizační šachta s odnímatelným poklopem, umístěná na stoce nebo kanalizační přípojce, která umožňuje kontrolu z povrchu, neslouží ke vstupu osob.


Rioned, stroje na tlakové čištění kanalizace

čištění kanalizace RIONEDHolandská značka RIONED je v současné době odbornou veřejností považována za evropskou jedničku v oblasti výroby strojů, nástrojů a zařízení na čištění kanalizace.


Rothenberger, značka vyrábějící mobilní stroje na čištění kanalizace

čištění kanalizace RothenbergerNěmecká značka ROTHENBERGER byla založena již v roce 1949. Současný koncern nesoucí název ROTHENBERGER Werkzeuge AG, je předním světovým producentem instalatérské a montážní techniky.


Shybka

Tlakový úsek gravitační stoky nebo kanalizační přípojky, který je uložený níže než navazující úseky proti a po proudu.


slovník kanalizace

Sítě technického vybavení

Jsou všechna nadzemní a podzemní vedení a zařízení, zahrnující elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovody, plynovody, teplovody, parovody, stoky, kanalizaci a jiná vedení včetně armatur.


Spadiště

Kanalizační šachta, propojující stoky nebo kanalizační přípojky v různých výškových úrovních, se svislou obtokovou trubkou vyústěnou do dna.


Splaškové odpadní vody

Znečištěné tekuté odpady z domácností, z technické občanské vybavenosti a z živností. Musí být odváděné kanalizací do čistírny odpadních vod, nebo jsou likvidovány v žumpách nebo domovních čističkách.


Srážkové neznečištěné vody

Odtékající z neznečištěných povrchů: pěších zón, parků a zahrad, střech a silničních komunikací s nízkou intenzitou provozu a z odstavných ploch, pokud tyto plochy neslouží jako parkoviště či odstavné plochy. Tyto vody nejsou odpadními vodami.


Srážkové znečištěné vody

slovník kanalizaceOdpadní vody dešťové a z tání sněhu, odtékající ze znečištěných povrchů: silniční komunikace s vysokou intenzitou provozu, znečišťovaných odstavných ploch, průmyslových a zemědělských areálů, jen po dobu oplachu těchto povrchů, nebo při tání sněhu.


Stoková, kanalizační síť

Je soustava stok a kanalizačních objektů např.: vstupních šachet, odlehčovacích komor, uličních vpustí, dešťových nádrží, na zachycování a odvádění odpadních vod z daného území.


slovník kanalizace

Stoková síť jednotné soustavy

Je stoková kanalizační síť odvádějící jednotlivé druhy odpadních vod společně jedinou soustavou stok.


Stoková síť oddílné soustavy

Je stoková síť odvádějící jednotlivé druhy nebo skupiny odpadních vod odděleně.


Tlamová kanalizační stoka

Kanalizační stoka s průtočným profilem, který má ve dně větší poloměr zakřivení než ve stropě.


Trasování kanalizace

Úkolem trasování kanalizace je určit přesnou polohu kanalizační sítě pod povrchem v případech, kdy chybí projektová dokumentace nebo její části. Trasování kanalizace je také efektivní metoda pro přesnou lokalizaci poruchy kanalizačního potrubí.


Uliční kanalizační vpusť

Dešťová kanalizační vpusť osazená obvykle na okraji vozovky.


Vejčitá kanalizační stoka

Kanalizační stoka s průtočným profilem, který má ve dně menší poloměr zakřivení než ve stropě a nejvyšší poloměr zakřivení mají boční stěny.


Vnitřní kanalizace

vnitřní kanalizaceVnitřní kanalizace je kanalizační potrubí, kterým se odvádějí odpadní vody z objektů či přilehlých ploch, a které funkčně souvisí s objektem: terasy, dvory apod., až po napojení na kanalizační přípojku. Hranicí mezi vnitřní kanalizací a přípojkou je místo, kde se napojuje poslední potrubí vnitřní kanalizace, nejdále však hranice pozemku příslušejícího k odvodňované nemovitosti.


Vstupní šachta

Kanalizační šachta s odnímatelným poklopem, umístěná na stoce nebo kanalizační přípojce, která umožňuje vstup osob.


Žlabová vpusť

Dešťová vpusť osazená v úrovni odvodňované plochy, u které je charakteristickým rozměrem její délka.


Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK