Kanalizační přípojka, legislativa a zásady pro stavbu přípojky

Kanalizační přípojka je samostatná stavba, kterou tvoří úsek potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění dokanalizační přípojka, kanalizace veřejné kanalizace. Pojmy vnitřní kanalizace a kanalizační přípojka vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Hraniční předěl mezi kanalizační přípojkou a vnitřní kanalizací blíže upřesňuje Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) ve výkladu č. 25 – výkladová komise zákona č. 274/2001 Sb. z roku 2003. Za kanalizační přípojku lze považovat i svod dešťové vody, případně i jiných povrchových vod, za předpokladu, že kvalita vody vyhovuje kanalizačnímu řádu.


Kdo je zřizovatelem kanalizační přípojky?

Kanalizační přípojku zřizuje na své náklady investor stavby, není-li dohodnuto jinak. V případě, že na pozemku nebo stavbě vznikají či mohou vznikat odpadní vody, může obec uložit jejich vlastníkovi povinnost připojit se na kanalizaci, pokud je to technicky možné.


Kanalizace jednotné a oddílné soustavy

V případě jednotné kanalizace má každá nemovitost disponovat jednou samostatnou kanalizační přípojkou. U oddílné kanalizace pak jednou kanalizační přípojkou splaškovou a jednou dešťovou. Trasa přípojky do kanalizace se zpravidla realizuje co nejkratší a v přímém směru, v závislosti na konkrétních podmínkách. Správce kanalizace může schválit zřízení několika přípojek pro jednu nemovitost. Dvě i více nemovitostí lze ale také odvodnit pouze jednou přípojkou do kanalizace – řešení vyžaduje souhlas majitelů zúčastněných nemovitostí.


Technická doporučení pro stavbu kanalizační přípojky

Pro stavbu přípojky do kanalizace se přednostně doporučuje používat kruhový tvar s příčným profilem. Délkakanalizační přípojka, kanalizace kanalizační přípojky by neměla být delší jak 50 m. Oblast území nad přípojkou do kanalizace v šířce 75 cm od osy kanalizačního potrubí na každou stranu musí být přístupné po celé délce. To znamená, nezastavěné území bez stromů a keřů, které nesmí sloužit jako skládka. Pozemní komunikace se nepovažují z tohoto hlediska za překážku.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK